• Richtlijnen en Doelstellingen

 • Richtlijnen en doelstellingen van de verzamelkring “SAMZAM”

  1. De aangesloten leden stellen zich ten doel de belangen te behartigen van zowel hun eigen verzameling als van de verzamelingen van de medeverzamelaars die aangesloten zijn bij onze kring.
  2. Door onderlinge stimulatie kunnen de verschillende verzamelingen worden verbeterd c.q. uitgebreid, dit komt zeker tot uiting bij de deelname aan de verschillende tentoonstellingen als bij het bezoeken van de vergaderingen.
  3. Als een van de leden de mogelijkheid ziet om in zijn/haar regio een tentoonstelling te organiseren, dan graag een notitie naar het bestuur (evenementen coördinator).
  4. Aangezien elke verzameling maar 1 keer voorkomt is binnen onze kring concurrentie pertinent uitgesloten. En gaan de verzamelde items altijd naar de juiste verzamelaar.
  5. Nieuwe leden met een verzameling welke tentoongesteld kan worden en nog niet voorkomt binnen onze kring, zijn van harte welkom. Wel is daarbij de verplichting om minimaal 1x per jaar tentoon te stellen en minimaal 1 van 2 vergaderingen te bezoeken.
  6. Het bestuur bestaat uit 3 leden en de portefeuilles zullen op de bestuursvergadering onderling worden verdeeld.
  7. Per kalender jaar zal een bijdrage per verzameling worden gevraagd van de leden voor de onkosten die gepaard gaan met de organisatie.
   De hoogte van de bijdrage wordt bepaald in de najaarsvergadering op voorstel van de penningmeester.
  8. Eens per jaar, voor de voorjaarsvergadering zullen 2 leden het financiële gedeelte controleren en daarvan verslag uit brengen op de voorjaarsvergadering.
  9. Een tweede lid uit hetzelfde gezin wordt zelfstandig lid en betaalt de normale bijdrage.
  10. De maand waarin men lid wordt is tevens de maand waar vandaan ook de bijdrage voor het resterende gedeelte van het lopende boekjaar moet worden betaald.
  11. Er wordt in principe binnen onze kring onderling nooit gehandeld.
  12. Er zijn geen verplichtingen om tegen betaling iets van een ander over te nemen.
  13. Zodra er door de ledenadministratie een nieuwe ledenlijst wordt rondgestuurd wordt men verzocht de oude lijst te vernietigen, omdat de nieuwe lijst up to date is.
  14. Als er reële wensen zijn van uit de leden, in welke vorm dan ook, betreffende onze verzamelkring, dan zal het bestuur hier rekening mee houden
  15. In alles waarin deze doelstellingen niet voorzien, voorziet het bestuur per geval.
  16. Na afloop van de beurs blijft er geen afval bij de kramen achter.
  17. Eenieder die deelneemt aan een expositie dient het reglement van de betreffende organisatie te kennen en na te leven. Verkoop van deelnemers- en toegangskaarten is niet toegestaan.